اهداف اصلی مجموعه مباحث «بیدارباش و هدایت»

 1. شناسایی، کالبدشکافی و تحلیل آسیب‌ها و مشکلات هدایتی و تربیتی در دوران ما و بیان ریشه‌ها و عوامل اصلی ایجاد آن (آسیب‌شناسی – بیماری‌های مدرن هدایت)
 2. تعیین دقیق رفتار و افکار مورد انتظار از مخاطبانی که برای زندگی مؤثر در این دوران آماده شده‌اند. (مقصد و هدف مسیر)
 3. ارائه راهکارهایی در ابعاد مختلف و ترسیم دقیق نقشه راه برای حفظ بهتر و هدایت مؤثرتر نسل جدید و رفع و پیشگیری از آسیب‌های ویژه دوران ما
 4. شناسایی، تعیین، طراحی و پیشنهاد بسته‌های آموزشی و عملیاتی برای حل مشکلات یاد شده و رسیدن به اهداف فوق

در جهت رسیدن به اهداف فوق به 1+6 موضوع اصلی به شرح زیر نیازمندیم. این هفت موضوع، بدنه و ساختار اصلی مجموعه «بیدارباش و هدایت» را تشکیل می‌دهد. در ادامه این 1+6 موضوع معرفی شده، اهداف هر یک از آنها نیز تشریح خواهد شد.:

1 - بینش و بصیرت

 1. شناخت تحلیلی دوران ما برای زندگی مؤثرتر در این عصر
 2. ایجاد نوعی آگاهی و بینش در مخاطبان در جهت نفی آزادانه و عقلانی پدید‌ه‌های منفی دنیای جدید و بهره‌گیری از فرصت‌های عصر جدید و مدیریت آن
 3. تولید بسته کامل آموزشی سواد رسانه‌ای همراه با تقویت مهارت تفکر انتقادی متناسب با شرایط ملی و ویژگی‌های خاص مخاطبان و تقویت قدرت نقد و بررسی و تحلیل در فراگیران
 4. شناخت بهتر و عمیق‌تر مهندسی‌های فرهنگی حاکم بر دنیای جدید با هدف اعمال مهندسی معكوس فرهنگی در موارد مورد نیاز و ایجاد بصیرت عقلانی در شناخت رقیب
• نکته: مباحث این بخش، ‌علاوه بر بحث هدایـت مؤثرتر نسل جدید می‌تواند از جهات دیگر نیز مورد استفاده و استناد قرار گیرد، از جمله فضاشناسی، مخاطب‌شناسی و مهندسی فرهنگی

2 - اعتقادات و معرفت

 1. جریان‌شناسی دین‌ورزی‌های کلان معاصر
 2. شناخت شبهاتِ پایه، کلیدی، رایج و پرمخاطب دینی
 3. دست‌یابی به اعتقادات صحیح دینی از مسیر شناخت و تحلیل جریان‌شناسی‌ها و شبهات رایج و پاسخ‌گویی به آنها
 4. تربیت مناظر و مبلغ موثر دینی برای دوران ما
• نکته: این بخش نیز نوعی «دوران ما شناسی» از منظر مباحث اعتقادی است و از نتایج آن ایجاد قدرت نقد و تحلیل در فراگیران و آشنایی با شاخصه‌های تفکر التقاطی و انواع التقاط‌های مارکسیستی، لیبرالیستی، پوزیتیویستی، سکولاریستی، صوفی‌زدگی، عامه‌زدگی، شرق‌زدگی، غرب‌زدگی، علم‌زدگی، مسیحی‌زدگی، یونانی‌زدگی، فمینیستی، اومانیستی و... است

3- اخلاق و معنویت

 1. ارائه آموزش‌های متناسب برای ایجاد و تقویت روحیه دین‌داری، خداترسی و خویشتن‌داری، طاعت و بندگی
 2. آموزش‌ علم زندگی و پرورش مهارت‌های زندگی در سایه اخلاق دینی

4- احکام و شریعت

 1. شناخت و معرفي احكام شرعي نوعاً مبتلا به نسل جديد
 2. 1. شناخت و معرفي احكام شرعي نوعاً مبتلا به نسل جديد

5 - جایگزینی و صیانت

 1. معرفی الگوهای جایگزینی لذایذ مشروع با غیر مشروع - شناخت امكانات و ابزارهايي در جهت جايگزيني لذت‌طلبي افسار گسيخته نسل جديد
 2. 2. معرفی الگوهای اعمال نوعي صیانت و منع هوشمندانه با هدف جلوگیری نامحسوس مواجهه نسل جدید با مظاهر منفي دنياي جديد

6 - هدایت غیر کلامی

 1. معرفی الگوها، راه‌كارها و راه‌بردهای تربیت و هدایت غیر کلامی
 2. معرفی زیرساخت‌ها و زمینه‌سازی‌های لازم برای تربیت دینی
• نکته: این بند روح کلاسی و آموزشی مستقیم ندارد ولی تفاوت آن با بند جایگزینی و صیانت، در این است که در آن بند، هدف اولیه صیانت و در نغلتیدن به حرام و باطل است اما در تربیت و هدایت غیر کلامی محور هدایت است و نه صرفا صیانت و پر کردن بی‌ضرر اوقات فراغت.

6+1 - پروتکل الحاقی

شش بخش گذشته بیشتر ناظر به حفظ خود و هدایت نسل جدید در جهت هدایت شخصی و فردی است و روی‌کرد تبلیغ و هدایت بیرون از خود و تقویت تأثیرگذاری در جمع را به شکل مستقیم نداشته است. این بخش، در جهت تامین این مهم است. روشن است که پس از کسب آگاهی و بصیرت و حفظ خود، احساس مسئولیت نسبت به جامعه و کسب توان لازم برای حرکت مؤثر در این فضا ضرورت دارد.

 1. فضاسازی بلندنظرانه، توان‌مندسازی مخاطبان و نسل جدید به نحوی که بتوانند در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی و مهندسی فرهنگی کارائی مناسبی داشته باشد.

ساختار ارتباطی مجموعه مباحث «بیدارباش و هدایت»


نحوه ارتباط این 6+1 موضوع با مجموعه مباحث از جهت تقدم و تاخر و هم چنین آموزشی یا عملیاتی بودن آنها در تصاویر زیر به نمایش گذاشته شده است:

اجزای آموزشی معرفی مباحث بیدارباش و هدایت - نقشه راه

ترسیم ساختار کلی مباحث بیدارباش و هدایت در یک مجموعه آموزشی تحت عنوان «نقشه راه» ارائه می‌شود. عبارت «نقشه راه» اشاره دارد به «نقشه راه تربیت و هدایت مؤثر دینی نسل جدید در هزاره سوم» که خود شامل مباحث زیر می‌باشد:

 1. 1. بیماری‌های مدرن هدایت 2. 2. گزارشی از وضعیت بیمار و اپیدمی بیماری (نگاهی به آسیب‌های اجتماعی هدایتی) 3. 3. درد مدرن و درمانگاه (نگاهی به کتاب زوال دوران کودکی) 4. 4. در جستجوی هدایت (استراتژی‌های پیشگیری، مقابله، رقابت و درمان) 5. 5. مجتمع آموزشی درمانی هدایت 1 - پیشگیری و بهزیستی (نگاهی به بسته عملیاتی صیانت هوشمندانه و مدیریت شادی) 6. 6. مجتمع آموزشی درمانی هدایت 2 - درمان‌های محیطی (نگاهی به بسته عملیاتی هدایت خاموش) 7. 7. مجتمع آموزشی درمانی هدایت 3 - درمان‌های شناختی (نگاهی به بسته آموزشی دوران ما) 8. 8. مجتمع آموزشی درمانی هدایت 4 - درمان‌های عقلانی (نگاهی به بسته مرزبانی اعتقادی 9. 9. مجتمع آموزشی درمانی هدایت 5 - درمان‌های روحی و قلبی (نگاهی به بسته آموزشی علم زندگی) 10. 10. مجتمع آموزشی درمانی هدایت 6 - رفتار درمانی (نگاهی به بسته آموزشی مرزهای رفتاری) 11. 11. مهارت‌های فرهیختگی (توان‌مندسازی) 12. 12. کنترل کیفیت و بازرسی